FIDEA - Frameworks for Interdisciplinary Enviromental Analysis

Linkki etusivulle

Tutkijat

Petri Tapio

Senior researcher Petri TapioPetri Tapio työskentelee tulevaisuudentutkimuksen professorina Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on lisäksi ympäristönsuojelutieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut tieteidenvälisten ympäristökysymysten ja tulevaisuudentutkimuksen teoreettisista perusteista. Empiirisissä tutkimuksissaan Petri käyttää ja kehittää kommunikatiivisia tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, kuten tulevaisuusverstaita, skenaarioita ja Delfoi-menetelmää. Liikenne, energia, ruoka ja ympäristökoulutus ovat olleet sovelluskohteita. Tieteellisesti merkittävimpinä tuotoksinaan hän pitää asiantuntijapaneeleita hyödyntävää erittelevää politiikka-Delfoi –menetelmää (Disaggregative Policy Delphi), taloudellisen kehityksen ja ympäristöongelmien viitekehystä Irtikytkentätimanttia (Decoupling Diamond), tulevaisuudentutkimuksen koulukuntatypologioiden meta-analyysiä sekä ympäristönsuojelun kokonaiskehikon (EPP) kehittämistä yhdessä Risto Willamon kanssa. Petri on kirjoittanut yksin ja ryhmissä yli 80 tutkimukseen perustuvaa julkaisua sekä parikymmentä populääriä julkaisua. Hän on osallistunut useisiin monivuotisiin projekteihin, joita ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, suomalaiset ministeriöt ja Euroopan Sosiaalirahasto. Petri on nimitetty FIDEA-ryhmän muodolliseksi vetäjäksi, mutta todellisuudessa ryhmä perustuu aitoon, hierarkioista vapaaseen tiimityöhön. Yhteys: petri.tapio(a)fidea.fi
Petri Tapio CV (pdf)

Jari Lyytimäki

Senior researcher Jari LyytimäkiJari Lyytimäki toimii vanhempana tutkijana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Tutkimustyössään hän on kiinnostunut laaja-alaisesti ympäristö- ja tiedeviestinnästä. Jari on osallistunut lukuisin kansallisiin ja EU-rahoitteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, jotka ovat käsitelleen muun muassa kestävän kehityksen indikaattoreita, rehevöitymiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvää julkista keskustelua, riskiviestintää ja ympäristön tila -raportointia. Tutkimustyön lisäksi Jari on ympäristökysymysten koko kirjosta kiinnostunut tiedekirjoittaja. Hänen viimeisin kirjansa on yhdessä Janne Rinteen kanssa kirjoitettu Valon varjopuolet: valosaaste ympäristöongelmana (2013, Gaudeamus). Teokselle myönnettiin Vuoden Tiedekynä 2015 -palkinto. Jari on myös ympäristönsuojelutieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Yhteys: jari.lyytimaki(a)fidea.fi
Jari Lyytimäki CV (pdf)

Riikka Paloniemi

Senior Researcher Riikka PaloniemiRiikka Paloniemi työskentelee ryhmäpäällikkönä Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikan keskuksen Viherrakenneryhmässä. Hän myös tutkii ympäristöpolitiikkaa osallistumisen, oppimisprosessien, hallinnoinnin, vallan ja vaikuttavuuden näkökulmista. Hän on keskittynyt esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalveluiden, ilmastonmuutoksen ja ympäristökasvatuksen teemoihin. Hän hallitsee sekä laadullisia, määrällisiä ja osallistavia tutkimusmenetelmiä ja on kiinnostunut niiden yhdistämisen mahdollisuuksista ja ongelmista. Riikka on valmistunut Helsingin yliopiston ympäristötieteistä maisteriksi (1999), tohtoriksi (2008) ja ympäristöpolitiikan dosentiksi (2012). Hänellä on myös opettajan pätevyys, opetettavina aineina ympäristönsuojelu ja ympäristökasvatus. Hän on julkaissut tutkimustuloksiaan kansainvälisissä ja suomalaisissa tieteellisissä sarjoissa. Riikka on työskennellyt useissa kansallisissa ja euroopanlaajuisissa tutkimusprojekteissa; ja johtaa parhaillaan kansallista tutkimus- ja kehityshanketta Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi. Yhteys: riikka.paloniemi(a)fidea.fi
Riikka Paloniemi CV (pdf)

Vilja Varho

Senior Researcher Vilja VarhoVilja Varho on erikoistutkija Luonnonvarakeskuksessa (Luke). Hän väitteli vuonna 2007 ympäristönsuojelutieteestä Helsingin yliopistossa. Vilja on osallistunut ja osin johtanut mm. Suomen Akatemian, Maj ja Tor Nesslingin säätiön sekä Koneen säätiön rahoittamia tutkimusprojekteja. Vilja on käyttänyt tutkimustyössään erityisesti asiantuntijahaastatteluja, sisällönanalyysiä, diskurssianalyysiä sekä skenaarioita. Vilja kehitti yhdessä Petri Tapion kanssa “pehmeiden skenaarioiden” ja Q2 menetelmät ja on tarkastellut erilaisten asiantuntijuuksien luonnetta ja käyttöä tulevaisuuden tutkimuksessa. Hän on – kuten muutkin FIDEAn jäsenet – kiinnostunut laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien yhdistämisestä. Viljan tavoitteena on vaikuttaa Suomen ja maailman kestävään muutokseen ja hän on tutkinut mm. uusiutuvaa energiaa, liikennekysymyksiä, maaseudun kehitystä ja energia- ja ilmastopolitiikkaa eri näkökulmista. Yhteys: vilja.varho(a)fidea.fi
Vilja Varho CV (pdf)

Risto Willamo

Senior Researcher Risto WillamoRisto Willamo toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa Ympäristömuutoksen ja -politiikan osastolla Ympäristötieteiden laitoksella. Hänen vuonna 2005 valmistunut väitöskirjansa käsitteli poikkitieteellisiä lähestymistapoja ympäristökysymysten tarkastelussa. Hänen tärkein kiinnostuksen kohteensa on tieteidenvälisen ympäristökoulutuksen kehittäminen. Tutkijana hän on kehittänyt tieteidenvälisiä tarkastelukehikoita ja kokonaisvaltaista näkökulmaa ympäristönsuojelun kentän tutkimiseen sekä analysoinut laajan poikkitieteellisyyden haasteita, etuja ja haittoja. Risto on ollut myös aktiivinen ekologisessa tutkimuksessa, etenkin Valtakunnallisessa Lintuatlaksessa, jonka tarkoituksena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Yhteys: risto.willamo(a)helsinki.fi
Risto Willamo CV (pdf)
Ympäristötieteiden laitos
Ympäristömuutos ja –politiikka
HENVI
CAST-hanke
Lintuatlas

Essi Aarnio-Linnanvuori

Essi Aarnio-LinnanvuoriEssi Aarnio-Linnanvuori on koulutukseltaan maatalous-metsätieteiden maisteri. Hän aloitti jatko-opinnot Helsingin yliopistossa, Ympäristömuutos ja politiikka -oppiaineessa vuonna 2010. Essin mielenkiinnon kohteita ovat ympäristökasvatus, tieteidenvälinen ja yhteiskuntaeettinen ympäristöopetus sekä oppiaineiden integraatio. Hänen väitöskirjatyönsä aiheena on vastuu ympäristöstä humanistis-yhteiskunnallisten oppiaineiden sisältönä peruskoulun yläluokilla ja lukiossa. Essi on saanut rahoitusta tutkimukselleen Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä. Yhteys: essi.aarnio-linnanvuori(a)helsinki.fi.
Helsingin yliopisto, ympäristömuutos ja -politiikka
Helsingin yliopisto, maantiede ja ympäristökasvatus

Katri Huutoniemi

Katri HuutoniemiKatri Huutoniemi työskentelee tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella, Ympäristöpolitiikan tutkimusryhmässä. Hän oli vierailevana tutkijana Harvardin yliopistossa lukuvuoden 2007-08. Katrin tutkimuskohteena on tieteidenvälinen vuorovaikutus ja siihen liittyvät sosiaaliset, kognitiiviset ja tiedepoliittiset kysymykset. Väitöskirjatyössään hän tarkastelee tieteidenvälisen tutkimuksen arvioinnin kannalta keskeisiä käsitteitä ja käytäntöjä. Katrin tärkeimpiä julkaisuja ovat Suomen Akatemialle laadittu selvitys Promoting Interdisciplinary Research: the Case of the Academy of Finland (2005), Research Policy –lehdessä julkaistu artikkeli “Analyzing Interdisciplinarity: Typology and Indicators” (2010), ja Oxford Handbook of Interdisciplinarity –kirjassa julkaistu katsaus “Evaluating Interdisciplinary Research” (2010). Katri on saanut tutkimukselleen rahoitusta Suomen Akatemiasta, Tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuksen tutkijakoulusta (TITEKO) sekä Emil Aaltosen Säätiöstä. Yhteys: katri.huutoniemi(a)fidea.fi
Katri Huutoniemi CV (pdf)

Nufar Finel

Nufar FinelNufar Finel on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenaan ympäristönsuojelutiede Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2010. Hänen pro gradu työnsä (otsikoltaan Decoupling in the transport sector: relative changes in CO2 emissions from transport and GDP in world countries 1975-2005) käsitteli liikenteen hiilidioksipäästöjen ja valtioiden bruttokansantuotteiden välistä suhdetta. Aineistona tutkimuksessa olivat tilastotiedot hiilidioksipäästöistä ja BKT:sta maailman maista ajalla 1975 - 2005. Tavoitteena oli laajentaa liikenteen päästöjen ja taloudellisen kasvun irtikytkentätutkimuksen kenttää maailmanlaajuiseksi, ja testata irtikytkentäkaavion toimivuutta tutkimusvälineenä. Työ valmistui osana SIGHT-tutkimushanketta. Yhteys: nufar.finel(a)helsinki.fi

Nina Nygrén

Nina Nygrén Nina Nygrén työskentelee Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa projektitutkijana. Hän tutkii Suomen Akatemian rahoittamassa AQUADIGM-tutkimushankkeessa vesiekosysteemien kunnostusmenetelmien tulevaisuuksia. Nina valmistui Filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 2011, pääaineenaan ympäristömuutos ja -politiikka. Ninan pro gradu työ käsitteli Helsingin Sanomissa käytyä keskustelua hiilidioksidipäästöperustaisesta autoverouudistuksesta. Nina on osallistunut useisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyen tulevaisuuteen, energiankäyttöön, liikenteeseeen ja vaikutusten arviointiin. Yhteys: nina.nygren(a)utu.fi

Liisa Haapanen

Liisa SchultzLiisa Haapanen (os. Schultz) on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenaan ympäristönsuojelutiede Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2014. Pro gradu –työssään (otsikoltaan ”Ilmiö, instituutio ja ideologia – 2000-luvun talouskasvukritiikin teemat”) hän tarkasteli, mitä talouskasvu edustaa talouskasvukriitikoille. Liisa on kiinnostunut vaihtoehtoisista talouskasvuttomista tulevaisuuksista. Tällä hetkellä Liisa on vanhempainvapaalla ja työskentelee osa-aikaisesti kestävien julkisten hankintojen parissa. Yhteys: liisa.haapanen(a)iki.fi.

Pasi Pohjolainen

Pasi Pohjolainen on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopiston ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelmasta vuonna 2012. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli kuluttajien ympäristötietoisuutta lihantuotannosta sekä lihankulutukseen vaikuttavia asenteita. Tällä hetkellä Pasi valmistelee väitöskirjaa Turun yliopiston taloussosiologian oppiaineeseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoitukselle. Väitöskirjan aiheena on kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtymisen mahdollisuus kuluttajanäkökulmasta. Yhteys: pasi.j.pohjolainen@utu.fiSivun alkuun

Fidea

FIDEA on tutkimusryhmä, jonka lyhenne tulee sanoista Frameworks for InterDisciplinary Environmental Analysis (Tieteidenvälisen ympäristötutkimuksen viitekehykset). Teemme sekä teoreettista että soveltavaa tieteidenvälistä ympäristötutkimusta.

Tutkimme tieteidenvälisyyttä, integroimme erikoisalojen tietoa ja parannamme dialogia erilaisten lähestymistapojen välillä. Lue lisää!

Keitä olemme?

FIDEA-ryhmä on lähtenyt liikkeelle yhteistyöstä kolmen organisaation tutkijoiden kesken – edustamamme organisaatiot ovat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden laitos ja Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskus.

FIDEA Researchers

Contact

Petri Tapio
petri.tapio(a)fidea.fi
+358 40 555 2963
Korkeavuorenkatu 25 A 2
00130 Helsinki

Partners

University of Helsinki-logo Turun yliopiston logo Environmental Policy Centre at Finnish Environment Institute-logo Futures Research Centre at University of Turku-logo