FIDEA - Frameworks for Interdisciplinary Enviromental Analysis

Link to Homepage

FIDEA Publications

Other scientific publications

2014

 • Lyytimäki J. (2014). Valosaaste ympäristöongelmana. Katsaus yhteiskunnalliseen ohjaukseen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2014. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 48 s. http://hdl.handle.net/10138/135831
 • Lyytimäki, J. & Rinne, J. (2014). Ympäristönsuojelun vaikutukset esiin: Vuorovaikutteinen viestintä arvioinnin apuna. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36/2014. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 52 s. http://hdl.handle.net/10138/144174

2012

 • Rinne J. & Lyytimäki J. 2012. Vaivaako valosaaste? Verkkokyselyn tulosten yhteenveto. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. (In Finnish. Is light pollution bothering you? Summary of the results from an online survey) Get from the publisher
 • Liimatainen, H., Pöllänen, M., Kallionpää, E., Nykänen, L., Stenholm, P. Tapio P., McKinnon, A. 2012 Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus. Publications of the Ministry of Transport and Communications 1/2012. [The future of energy efficiency and carbon dioxide emissions of road freight transport, in Finnish.] Get from the publisher
 • Finel, N. & Tapio, P. 2012. Decoupling transport CO2 from GDP. FFRC eBook 1/2012, Finland Futures Research Centre, University of Turku. http://www.utu.fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eBook_2012-1.pdf

2011

 • Nygrén, N. 2011. Kohti vähäpäästöistä liikennettä? Keskustelu hiilidioksidiperusteistesta autoverouudistuksesta Helsingin Sanomissa. (In Finnish. Towards low-emission traffic? Discussion on carbon dioxide based car tax reform in Helsingin Sanomat newspaper.) Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2011. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
 • Tapio, P., Finel, N., Banister, D., Luukkanen, J., Vehmas, J. & Willamo, R. 2011. Global Decarbonisation Patterns - Total and Transport CO2 intensity. Working Paper 1056, Transport Studies Unit, University of Oxford. Get from the publisher.
 • Tapio, P., Varho, V., Nygrén, N., Järvi, T. ja Tuominen, A. 2011. Liikennepolitiikan ilmasto. Baseline-kehitys sekä asiantuntijoiden ja nuorten visiot liikenteen hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050. (In Finnish. The Climate of Transport Policy. Baseline-scenario and experts' and the youth's visions of the CO2-emissions from traffic until 2050.) Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 19/2011. Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki.
 • Lyytimäki J., Rinne J., Kautto P., Assmuth T. (eds.) 2011. Using indicators to assess sustainable development in the European Union, Finland, Malta and Slovakia. The Finnish Environment 4/2011. Finnish Environment Institute, Helsinki.
  Get the paper from the publisher
 • Lyytimäki J. 2011. Kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten ennakkoarviointi politiikansuunnittelussa ja päätöksenteossa. Suositus arvioinnin työkaluksi. [In Finnish: Ex-ante assessment of sustainable development impacts in policy planning and decision-making: Recommendation for an assessment tool] Ympäristöministeriön raportteja 24/2011. Ympäristöministeriö, Helsinki.
  Get the paper from the publisher
 • Leikkilä J., Faehnle M., Lyytimäki J. (eds.) 2011. Maahanmuuttajat kaupunkiluontoa koskevassa suunnittelussa - Kohti interkulttuurista kaupunkia [In Finnish: (Immigrants and the planning of urban nature. Towards an intercultural city]. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2011. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
  Get the paper from the publisher
 • Lyytimäki J. 2011. Ilmastonmuutos ja arki. [In Finnish: Climate change and everyday practices] Teoksessa: Leif C. Andersson, Ilari Hetemäki, Riitta Mustonen & Ari Sihvola, (toim.). Kaikki irti arjesta. Gaudeamus, Helsinki. Ss. 241-242.

2010

 • Faenhle M., Jokinen J., Karlin A., Lyytimäki J. 2010. Kaupunkiluonto ja monikulttuurisuus – maahanmuuttajat luontoalueiden kokijoina ja käyttäjinä. Suomen ympäristö 1/2010, Rakennettu ympäristö. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. [Urban nature and multiculturality – immigrants as experiencers and users of nature areas] (In Finnish) Get the paper from the publisher
 • Helkama K., Paloniemi K., Rantala T., Vainio A., Valkeapää A. 2010. Suomen metsä- ja luonnonsuojelupolitiikan hyväksyttävyys. In: Pietikäinen P. (ed.) Valta Suomessa. Gaudeamus, Helsinki. [The legitimacy of Finnish forest and nature conservation policies] (in Finnish)

2009

 • Valkeapää, A., Paloniemi, R., Vainio, A., Vehkalahti, K., Helkama, K., Karppinen,H., Kuuluvainen,J., Ojala, A., Rantala,T. & Rekola,M. 2009. Suomen metsät ja metsäpolitiikka - kansalaisten näkemyksiä. Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos, Tutkimusraportteja 55.
 • Lyytimäki J., Rosenström U. 2009. Indikaattoriviestinnän vaikuttavuus ympäristöpolitiikassa: Esimerkkinä kestävän kehityksen raportointi. [In Finnish: The effectiveness of indicator communication] In: Hyytinen K., Mustonen E., (eds). Monta tietä vaikuttavuuteen. Käytäntöjä, kokemuksia ja haasteita eri hallinnonaloilta. Valtiovarainministeriö, Helsinki. Valtiovarainministeriön julkaisuja 5/2009. Ss. 127-142.
  Get the paper from the publisher

2008

 • Lyytimäki J. Hildén M., Aberra Z. & Lindholm M. 2008. The significance of ecological thresholds in coastal areas. Results of an international web survey. Reports of Finnish Environment Institute 21/2008. Finnish Environment Institute, Helsinki.
  Get the paper from the publisher
 • Tapio, P. & Salonen, S. 2008. Three hundred stories of the environment. FFRC environmental bibliography 1997-2007. FFRC eBooks 1/2008. Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics.37 p.
 • Assmuth T., Hildén M., Lyytimäki J. 2008. Expert and stakeholder views of risks and uncertainties: A survey. In: C. Benighaus & O. Renn (eds) Communicating chemical risks. The role of risk perception and communication for characterizing and managing cumulative stressors. University of Stuttgart Institute for Social Sciences, Dept. for Environmental Sociology, & DIALOGIK ltd. & ZIRN Interdisciplinary Research Unit on Risk Governance and Sustainable Technology Development. Stuttgart contributions to risk and sustainability research. Workshop report No. 10. ss. 63-78.
  Get the paper from the publisher

2007

 • Petersen L. K., Lyytimäki J., Normander B., Hallin-Pihlatie L., Bezák P., Cil A., Varjopuro R., Münier B., Hulst N. 2007. Urban lifestyle and urban biodiversity. Towards a conceptual framework for urban lifestyle-driven biodiversity change. A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network (ALTER-Net). Project no. GOCE-CT-2003-505298.
  More info
 • Assmuth T., Lyytimäki J., Hildén M., Lindholm M. & Münier B. 2007. What do experts and stakeholders think about chemical risks and uncertainties? An internet survey. The Finnish Environment 22/2007. Finnish Environment Institute, Helsinki.
  Get the paper from the publisher

2006

 • Lyytimäki J. 2006. Vesistöjen rehevöityminen sanomalehtien uutisoinnissa. Suomen ympäristö, Ympäristönsuojelu 7/2006. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 54 p. [Eutrophication in the Finnish press.]
  Get the paper from the publisher
 • Paloniemi R. 2006. Maanomistajat luontoa suojelemassa. In: Massa I. & Ahonen S. (eds.) Arkielämän ympäristöpolitiikka. Gaudeamus, Helsinki. 184–201. [Landowners protecting nature] (in Finnish)
 • Paloniemi, R., Hellsten, H.K., Kumela, H., Tikka, P., Varho, V. & Massa, I. 2006. Luonnonsuojelun yhteiskunnallisia vaikutuksia. In: Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen K. (eds.) Metson jäljillä – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. s. 288-290. [Social impacts of nature conservation. In Finnish]
 • Rikkonen, P., Aakkula, J., Grönroos, J., Haapala, H., Manni, J., Pyykkönen, S. & Tapio, P. 2006. Ennakoiden kohti kestävää maataloutta – ympäristöteknologian tulevaisuuden mahdollisuudet maataloudessa vuoteen 2025. Loppuraportti. MTT:n selvityksiä 116. MTT, Helsinki. 47p. + 3 appendices. [Agri-environmental technology foresight in the employ of sustainable agriculture. In Finnish, Abstract in English.]
 • Tapio, P. & Kiiskilä, K. (eds.) 2006. Energia ja liikenne. Futura 25(4): 1-100. [Energy and Transport.]
  Get the editorial
 • Varho, V. 2006. Hiipuuko usko tuulivoimaan? – Suomen tuulivoimapolitiikan tavoitteet. Futura, 25(4): 20-28. [Is the faith in wind power fading? – The aims of Finnish wind power policy. In Finnish]

2005

 • Bruun, H., Hukkinen, J., Huutoniemi, K., Klein, J.T. 2005. Promoting Interdisciplinary Research. The Case of the Academy of Finland. Publications of the Academy of Finland, 8/05. The Academy of Finland, Helsinki, 204 p.
  Get the paper from the publisher

2004

 • Huutoniemi, K. 2004. Mitä akateemiselta ympäristökoulutukselta odotetaan – työelämän asiantuntijat kertovat. Ympäristö ja Terveys 35(1): 48–51. [What is expected from academic environmental education – Opinions from working life.]
 • Varho, V. 2004. Wind power policy options in Finland: analysis of energy policy actor’s views using regulation theory. Interim Report IR-04-073, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg.
  Get the full paper
 • Varho, V. 2004. Tuulivoimapolitiikan tavoitteet Suomessa. Ympäristö ja Terveys, 35(4): 70-73. [The aims of wind power policy in Finland. In Finnish]
 • Willamo, R. 2004. Luonto ja ei-luonto. In: Cantell H. (Ed.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Pp. 32-36. [Nature and non-nature.]
 • Willamo, R. 2004. Ihminen suhteessa luontoon. In: Cantell, H. (Ed.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Ss. 36-45. [Man’s relationship to nature.]
 • Lodenius, M., Willamo R. ja Kauppi, P. 2004. Ympäristönsuojelutiedettä Helsingin yliopistossa. Ympäristö ja terveys 1/35: 36-40.

2003

 • Huutoniemi, K. 2003. Tieteet vuoropuheluun. Ympäristö 8/2003: 26–27. [Disciplines into Dialogue.]
 • Huutoniemi, K. 2003. Ilmastonmuutoksesta keskusteltiin poikkitieteellisessä seminaarissa. Ilmansuojelu 1/2003: 9–18. The Finnish Air Pollution Prevention Society, Helsinki. [Climate Change was Discussed in a Transdisciplinary Seminar]
 • Tapio, P. 2003. Determinismin kimpussa, Futura 22(1): 84-94. [Combatting determinism, in Finnish, Abstract in English p. 96.]
 • Tapio, P. 2003. Decoupling has begun in Finland. Economic growth, traffic volume growth and the CO2 policy of EU15 and Finland 1970-2001. Tutu publications 5/2003. Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics and Business Administration. 16 p.
  Get the full paper
 • Tikka P., Kauppi P., Palmroth S. & Paloniemi R. 2003. Luonnonsuojelu yksityismailla. Tutkimus- ja kehittämisraportti. Environmentalica Fennica: 20. [Nature conservation on private lands] (in Finnish)

2002

 • Massa I. & Paloniemi R. (eds.) 2002. Suomalainen ruoka riskiä vailla: BSE Suomen elintarviketuotannon näkökulmasta. Ympäristö ja terveys 6–7. 53–108. [Finnish food system and the perceptions of BSE-risk] (in Finnish)
 • Tapio, P. 2002. Liikenne ja ilmasto - ympäristöpoliittisia skenaarioita, teoksessa: Järvelä, Marja, Lybäck, Katinka & Jokinen, Marika (eds), Kaupunkiliikenteen ekososiaaliset ulottuvuudet, pp. 181-206, Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä, 240 p. [Traffic and climate – scenarios for environmental policy]
 • Tapio, P. 2002, Are there limits to traffic volume growth?, Futura 21(2): 140-149, Special issue ‘Indicators of Sustainable Development’.
 • Willamo, R. 2002. Tervapääsky-yhdyskunnan suojelu taloremontissa. Linnut 3/2002: 12-16.
 • Willamo, R. 2002. Ympäristökasvatuksen peruskysymysten äärellä: Ihminen on osa luontoa - mikä oikeastaan on ihmisen luontosuhde. Natura 1/2002: 5-9. [The basic question in environmental education: Man is a part of nature – what then is man’s relation to nature?]

2001

 • Tapio, P. & Hietanen, O. 2001. Futurist in policy making process: Philosophical foundations and methodological considerations on the role of professionals analysed by the futulogic method, Tutu-publications 3/2001, Finland Futures Research Centre, Turku, 30 p.
 • Tapio, P. & Willamo, R. 2001. Environmental problems – What, why and how? Tutu-publications 4/2001, Finland Futures Research Centre, Turku, 21 p.

SEE ALL FIDEA PUBLICATIONS:

Back to top

Contact

Petri Tapio
petri.tapio(a)fidea.fi
+358 40 555 2963
Korkeavuorenkatu 25 A 2
00130 Helsinki Finland

Partners

University of Helsinki-logo University of Turku-logo Environmental Policy Centre at Finnish Environment Institute-logo Futures Research Centre at University of Turku-logo

Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)


Your e-mail (compulsory)

Name of the publication (compulsory)

Your message to the author (optional)